காகம்
ஆதி பார்த்தீபன்
சுழியம்
விபிசன்
உச்சி தனை
யோ. கிருத்திகன்