மூப்படைதலும் சமூகமும்
லக்ஷி குணரத்தினம்
கடைசிக் கதை
நீதுஜன் பாலா
அடச்சீ
சி.டிசாந்த்
நான்
திவ்யா தமிழவள்
சுதாவும் நானும்
மதுஷா மாதங்கி
பிறக்கட்டும் கற்காலம்
யாழினி யோகேஸ்வரன்