தமிழினி அழிமொழி
சுஜீந்தன் பரமேஸ்
தலைவன்
நீதுஜன் பாலா
கோவிந்தா………..!!!
சிவகௌதம்
ஆத்மாவின் கண்
சி.டிசாந்த்