சியாம்
நீதுஜன் பாலா
பின்னொரு நாளில்
ராஜா நர்மி
உடைந்த கிண்ணம்
திவ்யா தமிழவள்
நான் சாபம்.
மதுஷா மாதங்கி
திரு விஞ்ஞானம்
சி.டிசாந்த்