ஆத்மாவின் கண்
சி.டிசாந்த்
நரியானார்
மதுஷா மாதங்கி
சிறுகதைகள்
சச்சின்
Don't make us a racist
கௌதமி - யோ