பௌத்தத்தின் சாத்தான்
சுஜீந்தன் பரமேஸ்
அறவாழி
வி.துலாஞ்சனன்
சிறுத்தைகள்
சிவபாதசுந்தரலிங்கம் கிருபானந்தகுமாரன்
நிறங்களுக்கும் மணம் உண்டு
தனுஸ்சயன் கருணாகரன்