அறவாழி
வி.துலாஞ்சனன்
பௌத்தத்தின் சாத்தான்
சுஜீந்தன் பரமேஸ்
சிறுத்தைகள்
சிவபாதசுந்தரலிங்கம் கிருபானந்தகுமாரன்
கழுதைகளின் சாம்ராஜ்யம்
சிவபாதசுந்தரலிங்கம் கிருபானந்தகுமாரன்
தமிழினி அழிமொழி
சுஜீந்தன் பரமேஸ்