கோவிந்தா………..!!!
சிவகௌதம்
ஆத்மாவின் கண்
சி.டிசாந்த்
Don't make us a racist
கௌதமி - யோ
சிறுகதைகள்
சச்சின்
நரியானார்
மதுஷா மாதங்கி