அடிச்சேரன் 01
துவாரகன்
சிவாஜித் தாத்தா
கோ (சாமானியன்)
தாய்மையின் வெற்றிடம்
பவனீதா லோகநாதன்
இயல்பாய்....
துவாரகன்
நானாகிறேன்
குட்டா செல்வா