பிறக்கட்டும் கற்காலம்
யாழினி யோகேஸ்வரன்
அடச்சீ
சி.டிசாந்த்
சுதாவும் நானும்
மதுஷா மாதங்கி
தலைப்பற்ற சொல்
மதுஷா மாதங்கி
இலையுதிர் காலம்
ராஜா நர்மி