செண்பக அக்கா
கோ (சாமானியன்)
சகுனம்
லக்ஷி குணரத்தினம்
இரவலை
லாவண்யா குமார்
மனம் ஒரு பொருட்டே அல்ல
யாழினி யோகேஸ்வரன்
சிறை வாசகி - The Reader (2008)
பவனீதா லோகநாதன்